Metoprolol 100mg Teva Comp 100 X 100mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

De posologie moet aan elk geval worden aangepast, naargelang de individuele respons. Eenvoldoende blokkering van de bètareceptoren kan niet op basis van het hartritme bij rust maar alleen opbasis van het hartritme bij inspanning geëvalueerd worden. Een plotse stopzetting van de behandelingkan oorzaak zijn van ernstige angor, infarct en ventriculaire fibrillatie, vooral in geval van ischemischehartaandoeningen.

  • Hypertensie

De gebruikelijke dosering is 100 of 200 mg, bij voorkeur éénmaal daags. Maximaal 400 mg per dag, in1 of 2 innamen. Deze posologische richtlijnen gelden ook ingeval van de combinatie van MetoprololTeva met een diureticum en/of een perifere vasodilatator.

  • Angina pectoris

De dosering is afhankelijk van de individuele behoefte, 100-200 mg per dag.In bepaalde gevallen kan de toediening van Metoprolol Teva tabletten in 2 innamen per daggerechtvaardigd zijn. Zoals voor alle bètablokkers, dient voor het onderbreken van de behandeling dedosis geleidelijk te worden verminderd over een periode van 10 dagen.

Een plotse onderbreking van de medicatie zou tot een verslechtering van de toestand van de patiëntkunnen leiden, voornamelijk in geval van ischemische aandoeningen van het myocard.

  • Hartaritmieën

Een ½ tablet Metoprolol Teva (50 mg), 2 tot 3 maal per dag. Zo nodig kan de dagelijkse dosis inernstige gevallen verhoogd worden tot 1 tablet Metoprolol Teva, 2 tot 3 maal per dag.

  • Hyperthyreoïdie

Een ½ tablet Metoprolol Teva (50 mg), 3 tot 4 maal per dag. De dagelijkse dosis mag zo nodigverhoogd worden tot 1 tablet Metoprolol Teva, 4 maal per dag.

  • Migraine prophylaxis

100 - 200 mg/dag.

Op basis van klinische ervaring verdient het aanbeveling, als Metoprolol Teva wordt gebruikt, dedagelijkse dosis te verdelen over één inname 's ochtends en één inname 's avonds. Ergotamine enanalgetica, gebruikt voor de verlichting van aanvallen van migraine, mogen tijdens een profylactischebehandeling met Metoprolol Teva worden gebruikt.

  • Onderhoudsbehandeling van myocardinfarct

De orale behandeling kan worden gestart, wanneer de patiënt hemodynamisch is gestabiliseerd.De onderhoudstherapie bestaat uit 2 maal daags 1 tablet Metoprolol Teva en dat gedurende ten minste1 jaar. Het is noodzakelijk op eventuele bijwerkingen te letten (bradycardie, hypotensie, AV-block vande 1ste graad, hartdecompensatie), die bij bepaalde patiënten kunnen optreden.

  • Hyperkinetisch hart

100 tot 200 mg per dag naargelang van de ernst van de symptomen. Op basis van de klinischeervaring wordt aanbevolen deze dosis in één inname 's ochtends toe te dienen.

Speciale populaties

 Nierinsufficiëntie: geen dosisaanpassing nodig

 Leverinsufficiëntie: bij patiënten met een leverinsufficiëntie, vooral in geval van cirrose, moet debehandeling begonnen worden met de helft van de aangegeven dosis, gevolgd door eengeleidelijke verhoging tot het gewenste effect wordt bereikt.

Samenstelling

Eén tablet bevat 100 mg metoprololtartraat.

Hulpstof met bekend effect: Eén tablet bevat 96,20 mg lactosemonohydraat.

Lactosemonohydraat – Microkristallijne cellulose - Polyvidone - Natriumzetmeelglycolaat –Magnesiumstearaat – Colloïdaal silica, watervrij - Stearinezuur.

Indicatie

Arteriële hypertensie, angina pectoris (basisbehandeling), hartaritmieën (vooral bij patiënten zonderorganische hartaandoeningen), met name supraventriculaire tachycardie, verhoogde ventriculairefrequentie bij atriumfibrilleren en ventriculaire extrasystolen.

Bij patiënten met een doorgemaakt hartinfarct, bij wie een aanzienlijk risico aanwezig is opreïnfarctering of plotselinge dood (o.a. groot infarct, ernstige vroege aritmieën), kan metoprolol eenbijdrage leveren aan de preventie van reïnfarct mortaliteit.

Hyperthyreoïdie (symptomatische behandeling). Hyperkinetisch hart (functionele hartstoornissen methartkloppingen van sympathische oorsprong). Migraine profylaxis.

Details
CNK1517184
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte73 mm
Lengte115 mm
Diepte48 mm
Verpakkingshoeveelheid100
Bijsluiter