Metoprolol 190mg Retard Teva Comp Verleng Afg 100

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Beveiligd Afhaalkluisje

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Metoprolol Retard Teva is bestemd voor eenmaal daagse toediening, bij voorkeur bij het ontbijt. Detabletten dienen heel te worden ingenomen of gedeeld, maar er mag niet op gekauwd worden en zemogen ook niet fijngemalen worden. De tabletten dienen met water te worden ingenomen (ten minste ½glas).

De dosis dient te worden aangepast in overeenstemming met de volgende richtlijnen:

 • Stabiel, chronisch, mild tot matig hartfalen met verminderde linker ventrikelfunctie

De dosering metoprololsuccinaat dient individueel bepaald te worden bij patiënten met stabiel,symptomatisch hartfalen die andere therapie tegen hartfalen krijgen. De aanbevolen startdosering bijpatiënten met hartfalen NYHA klasse III is 11,88 mg metoprololsuccinaat eenmaal daags in de eersteweek. De dosis kan verhoogd worden naar dagelijks 23,75 mg metoprololsuccinaat tijdens de tweedebehandelweek.

Als startdosis voor patiënten met hartfalen NYHA klasse II wordt 23,75 mg metoprololsuccinaateenmaal daags gedurende de eerste twee weken aanbevolen. Het wordt aanbevolen om de dosis nade eerste twee weken te verdubbelen. De dosis kan vervolgens om de week verdubbeld worden tot eenmaximum van 190 mg metoprololsuccinaat per dag of tot de hoogste dosis die nog door de patiëntgetolereerd wordt. De behandelende arts dient ervaring te hebben in de behandeling van stabiel,symptomatisch hartfalen. Na iedere dosisverhoging dient de conditie van de patiënt nauwgezet gevolgdte worden. In het geval van hypotensie kan een verlaging van de gelijktijdig gebruikte medicatie nodigzijn. Een daling in de bloeddruk wil niet noodzakelijkerwijs betekenen dat een lange termijn behandelingmet metoprolol in gedrang komt maar, totdat de patiënt gestabiliseerd is, dient een lagere dosisgegeven te worden.

Aanvullende therapeutische indicaties voor Metoprolol Retard Teva 95 mg/- 190 mg tablettenmet verlengde afgifte:

 • Hypertensie

47,5 mg metoprololsuccinaat eenmaal daags bij patiënten met milde tot matige hypertensie. Indiennodig kan de dosis verhoogd worden naar 95 tot 190 mg per dag of kan een ander antihypertensivumaan de behandeling toegevoegd worden.

 • Angina pectoris

47,5 tot 190 mg metoprololsuccinaat eenmaal per dag. Indien nodig kunnen andere geneesmiddelenvoor de behandeling van coronaire hartaandoeningen toegevoegd worden.

 • Tachycardiale hartritmestoornissen

47,5 tot 190 mg metoprololsuccinaat eenmaal per dag.

 • Onderhoudstherapie bij myocardinfarct

95 tot 190 mg metoprololsuccinaat eenmaal per dag.

 • Hyperkinetisch hartsyndroom

47,5 tot 190 mg metoprololsuccinaat eenmaal per dag.

 • Migraineprofylaxe

95 tot 190 mg metoprololsuccinaat eenmaal per dag. In het algemeen, is toediening van 95 mgmetoprololsuccinaat eenmaal per dag voldoende. Afhankelijk van de individuele respons kan dedosering variëren binnen het bovengenoemde bereik.

 • Nierinsufficiëntie

Dosisaanpassing is niet nodig.

 • Leverinsufficiëntie

Bij patiënten met ernstig leverfalen, bijv. bij de behandeling van patiënten met portocava shunt, dientdosisverlaging te worden overwogen.

 • Ouderen

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over het gebruik bij patiënten ouder dan 80 jaar. Daarom isspeciale voorzichtigheid geboden bij het verhogen van de dosis bij deze patiënten.

 • Pediatrische patiënten

De aanbevolen startdosering bij hypertensieve patiënten ≥6 jaar is 0,5 mg/kg Metoprolol Retard Teva(0,48 mg/kg metoprololsuccinaat) eenmaal per dag. De finale dosis die toegediend wordt in milligram,moet deze zijn die de berekende dosis in mg/kg het dichtst benadert. Bij patiënten die niet reageren op0,5 mg/kg, mag de dosis verhoogd worden tot 1,0 mg/kg (0,95 mg/kg metoprololsuccinaat), maar 50 mg(47,5 mg metoprololsuccinaat) mag niet overschreden worden. Bij patiënten die niet reageren op 1,0mg/kg, mag de dosis verhoogd worden tot een maximale dagelijkse dosis van 2,0 mg/kg (1,9 mg/kgmetoprololsuccinaat). Dosissen hoger dan 200 mg (190 mg metoprololsuccinaat) eenmaal per dagwerden niet bestudeerd bij kinderen en adolescenten.

De werkzaamheid en veiligheid van het gebruik bij kinderen < 6 jaar werden niet onderzocht. Bijgevolgwordt Metoprolol Retard Teva niet aanbevolen in deze leeftijdsgroep.

Dosisaanpassing of onderbreking van de behandeling

Elke onderbreking van de behandeling of dosisaanpassing mag alleen plaatsvinden op advies van eenarts. De duur van de behandeling wordt bepaald door de behandelende arts.

Als de behandeling met metoprolol onderbroken moet worden of gestopt moet worden (in het bijzonderbij patiënten met hartfalen, coronaire hartziekten of myocardinfarct), dient dit altijd langzaam engeleidelijk te gebeuren over een periode van ten minste twee weken, waarbij de dosis in stappengehalveerd wordt totdat de laagste dosis van een halve 23,75 mg metoprololsuccinaat tablet is bereikt.De laatste dosis dient gedurende ten minste 4 dagen worden ingenomen voordat het geneesmiddelwordt gestaakt. Als symptomen optreden, dient het proces trager te geschieden. Elke abrupteonthouding kan verdere achteruitgang van hartfalen van de patiënt veroorzaken met een verhoogdrisico op plotselinge hartdood of cardiale ischemie met verergering van angina pectoris ofmyocardinfarct of de terugkeer van hypertensie.

Samenstelling

Een tablet met verlengde afgifte bevat 190 mg metoprololsuccinaat (Ph. Eur.) overeenkomend met 200 mg metoprololtartraat.

Hulpstoffen met bekend effect: Een tablet met verlengde afgifte bevat D-glucose en maximaal 14,72 mgsucrose.

 • Tabletkern:

Sucrose

Maïszetmeel

Macrogol 6000

Polyacrylaat dispersie 30%Talk

Povidon K90

Microkristallijne cellulose

Magnesiumstearaat (Ph. Eur.)

Colloïdaal siliciumdioxide, anhydraat

D-glucose.

 • Tabletomhulsel:

Hypromellose

Talk

Macrogol 6000

Titaandioxide (E171).

Indicatie

- Stabiel, chronisch, mild tot matig hartfalen met verminderde linker ventrikelfunctie (ejectiefractie≤ 40%)

- als aanvulling op gebruikelijke standaard therapie van ACE-remmers en diuretica en, zonodig, hartglycosiden

Aanvullende therapeutische indicaties voor Metoprolol Retard Teva 95 mg/- 190 mg tabletten met verlengde afgifte:

 • - Hypertensie

 • - Angina pectoris.

 • - Tachycardiale hartritmestoornissen, met name supraventriculaire tachycardie

 • - Onderhoudsbehandeling na een myocardinfarct

 • - Hyperkinetisch hartsyndroom

 • - Migraineprofylaxe.

Details
CNK3136868
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte78 mm
Lengte137 mm
Diepte76 mm
Verpakkingshoeveelheid100
Bijsluiter