Logo-Apotheek Dubois
Logo-Apotheek Dubois

Privacy disclaimer

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van de site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandeld wordt.

WELKE PARTIJEN ZIJN ER?

In deze Privacy Policy wordt verstaan onder:

‘Apotheek': STORE met vestiging te ADDRESS ingeschreven onder het ondernemingsnummer VAT

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met de apotheek in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Privacywet’: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

WAT WORDT ER BIJGEHOUDEN ?

Volgende informatie kan verzameld worden:

  • naam
  • contact informatie inclusief email adres
  • demografische informatie zoals postcodes, voorkeuren en interesses
  • andere informatie die relevant is naar klantenbevraging en/of aanbiedingen

Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. De apotheek erkent dit recht, en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand.

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

De apotheek voldoet aan de hierboven opgenoemde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De apotheek kan ook analytische data verzamelen rond het gebruik en installatie van zijn website. De analytische data tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je (vermoedelijke) locatie op een kaart worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen. We gebruiken deze locatiegegevens niet om u te identificeren, doch enkel om de goede technische werking van onze website te garanderen.

Voor een uitgebreide lijst van de cookies die we gebruiken verwijzen we graag door naar de Lijst van cookies die we verzamelen.

WIJ VERKOPEN UW GEGEVENS NIET

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. De gegevens worden enkel aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Voor overige doeleinden gebruiken wij uw gegevens enkel indien u expliciet uw toestemming heeft gegeven.

De apotheek zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Eerst en vooral gebruiken we jouw persoonsgegevens om de goede technische werking van onze webshop te garanderen. Om producten te plaatsen moet je je registreren. Hierbij worden verschillende gegevens opgevraagd. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten, nieuwe promoties, belangrijke nieuwsberichten,...

Toegang tot uw gegevens (versturen van nieuwsbrieven of berichten van promotionele aard) kan worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden. Je persoonlijke data zelf wordt nooit aan derden verkocht of doorgegeven.

De apotheek heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Zij is daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Zij zal bij een inbraak op haar informaticasystemen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser opgeslagen worden op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om op basis van de verzamelde informatie onze website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

VEILIGHEID

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we in de serverroom geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ter bescherming en beveiliging van de informatie die we online verzamelen.

INZAGERECHT

U beschikt over een inzagerecht van uw gegevens en u kan er kosteloos een verbetering van aanvragen. Daarnaast kunt u zich steeds kosteloos en zonder reden verzetten tegen de verzending van reclame alsook het doorgeven van uw gegevens aan derden. U kan deze rechten uitoefenen door ons aan te schrijven met een ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

Indien u nog vragen mocht hebben over ons Privacy Beleid, neem dan contact op via volgend e-mail adres: info@apotheekdubois.be